Archive for juni 2016

Tijdelijke wijziging van de werkgebieden van de stadsmariniers

De stadsmariniers Carla Doorman en Frank Ewals vervullen tijdelijk een andere functie buiten het Kabinet van de Burgemeester. In verband hiermee is de verdeling van de werkgebieden van de stadsmariniers tijdelijk als volgt gewijzigd:

  • Harrie Bus wordt stadsmarinier voor Breda-Noordwest en Breda-Zuidwest (hij start hiermee na zijn vakantie: 9 juni – 4 juli)
  • Arjan Zonneveld blijft stadsmarinier voor Breda-Noordoost en wordt ook stadsmarinier voor Breda-Zuidoost (vakantie van 24 juni – 15 juli)
  • Henk Boelens blijft stadsmarinier voor Breda-Centrum.

 

Contactgegevens:

Harrie Bus, hjjg.bus@breda.nl 076-5293930

Henk Boelens, hw.boelens@breda.nl 076-5293004

Arjan Zonneveld, aj.zonneveld@breda.nl 076-5294645

Informatieavond over de start van de sanering Posthumusterrein

De informatie avond zal plaats vinden op maandag 11 juli 2016 aan de zonnebloemstraat 5-7 te Breda. Het programma start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Deze informatie avond is bedoelt voor alle buurtbewoners en belangstellenden. U krijgt tijdens deze avond een toelichting op de sanering die uitgevoerd gaat worden. Aanmelden voor deze avond via het secretariaat van Bosatex per telefoon (0344-650436) of per e-mail via bosatex@bosatex.nl. Graag voor 6 juli 2016 laten weten of u aanwezig zal zijn.

Handhaving op fout parkeren

Fout parkeren zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties in de Koninginnestraat, Helenastraat en Paulinastraat. Daarom gaat de gemeente vanaf woensdag 1 juni handhaven op gevaarlijk of hinderlijk geparkeerde voertuigen. Bijvoorbeeld parkeren binnen 5 meter van een kruising of op het trottoir kan op een bekeuring komen te staan.

Voor de volledige tekst van het Breda-bericht zie: Handhaving op fout parkeren in Koninginnestraat

Gemeente neemt besluit m.b.t. het saneringsplan Zonnebloemstraat 3-7

Korte inhoud besluit: Er wordt ingestemd met het ingediende saneringsplan.

                                               De sanering dient gestart te worden in 2016

Datum besluit: 2 juni 2016

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 8 juni 2016 tot en met 19 juli 2016 ter inzage bij de infobalie in het stadskantoor.

Bezwaar:

Tegen het besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in artikel 8:1 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij de Gemeente bezwaar maken. Een eventueel bezwaar dient, schriftelijk en met redenen omkleed, binnen zes weken na datum van verzending van het besluit gestuurd te worden naar Burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800RH Breda.

Voorlopige voorziening:

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er voor deze datum bezwaar is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de Raad van State en richten aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500EA Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op het verzoek is beslist.