Gemeente neemt besluit m.b.t. het saneringsplan Zonnebloemstraat 3-7

Korte inhoud besluit: Er wordt ingestemd met het ingediende saneringsplan.

                                               De sanering dient gestart te worden in 2016

Datum besluit: 2 juni 2016

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 8 juni 2016 tot en met 19 juli 2016 ter inzage bij de infobalie in het stadskantoor.

Bezwaar:

Tegen het besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in artikel 8:1 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij de Gemeente bezwaar maken. Een eventueel bezwaar dient, schriftelijk en met redenen omkleed, binnen zes weken na datum van verzending van het besluit gestuurd te worden naar Burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800RH Breda.

Voorlopige voorziening:

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er voor deze datum bezwaar is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de Raad van State en richten aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500EA Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op het verzoek is beslist.