Vergadering wijkraad 14 december 2016

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen post: Brief dhr. Smits.
 3. Afvalinzameling.
 4. Wijkplanproces/wijktafels. Dit wordt verschoven naar de vergadering in jan 2017.
 5. Politiezaken.
 6. Samenwerking met Zandberg West.
 7. Rondje commissies.
 8. Rondvraag.
 9. Verslag 19 oktober 2016.
 10. Sluiting.

Volgende vergadering Zandberg Oost 18 januari 2017

Tijdelijke wijziging van de werkgebieden van de stadsmariniers

De stadsmariniers Carla Doorman en Frank Ewals vervullen tijdelijk een andere functie buiten het Kabinet van de Burgemeester. In verband hiermee is de verdeling van de werkgebieden van de stadsmariniers tijdelijk als volgt gewijzigd:

 • Harrie Bus wordt stadsmarinier voor Breda-Noordwest en Breda-Zuidwest (hij start hiermee na zijn vakantie: 9 juni – 4 juli)
 • Arjan Zonneveld blijft stadsmarinier voor Breda-Noordoost en wordt ook stadsmarinier voor Breda-Zuidoost (vakantie van 24 juni – 15 juli)
 • Henk Boelens blijft stadsmarinier voor Breda-Centrum.

 

Contactgegevens:

Harrie Bus, hjjg.bus@breda.nl 076-5293930

Henk Boelens, hw.boelens@breda.nl 076-5293004

Arjan Zonneveld, aj.zonneveld@breda.nl 076-5294645

Informatieavond over de start van de sanering Posthumusterrein

De informatie avond zal plaats vinden op maandag 11 juli 2016 aan de zonnebloemstraat 5-7 te Breda. Het programma start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Deze informatie avond is bedoelt voor alle buurtbewoners en belangstellenden. U krijgt tijdens deze avond een toelichting op de sanering die uitgevoerd gaat worden. Aanmelden voor deze avond via het secretariaat van Bosatex per telefoon (0344-650436) of per e-mail via bosatex@bosatex.nl. Graag voor 6 juli 2016 laten weten of u aanwezig zal zijn.

Handhaving op fout parkeren

Fout parkeren zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties in de Koninginnestraat, Helenastraat en Paulinastraat. Daarom gaat de gemeente vanaf woensdag 1 juni handhaven op gevaarlijk of hinderlijk geparkeerde voertuigen. Bijvoorbeeld parkeren binnen 5 meter van een kruising of op het trottoir kan op een bekeuring komen te staan.

Voor de volledige tekst van het Breda-bericht zie: Handhaving op fout parkeren in Koninginnestraat

Gemeente neemt besluit m.b.t. het saneringsplan Zonnebloemstraat 3-7

Korte inhoud besluit: Er wordt ingestemd met het ingediende saneringsplan.

                                               De sanering dient gestart te worden in 2016

Datum besluit: 2 juni 2016

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 8 juni 2016 tot en met 19 juli 2016 ter inzage bij de infobalie in het stadskantoor.

Bezwaar:

Tegen het besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in artikel 8:1 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij de Gemeente bezwaar maken. Een eventueel bezwaar dient, schriftelijk en met redenen omkleed, binnen zes weken na datum van verzending van het besluit gestuurd te worden naar Burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800RH Breda.

Voorlopige voorziening:

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er voor deze datum bezwaar is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de Raad van State en richten aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500EA Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Presentatie wijkagent Loek Oerlemans

Tijdens de bijeenkomst over veiligheid in de wijk Zandberg afgelopen dinsdag gaf ook onze wijkagent Loek Oerlemans een presentatie. Hierin beschreef hij de huidige politiestructuur en gaf recente statistieken over inbraken in onze wijk. Een deel van deze presentatie kregen wij ter beschikking en kunt u via onderstaande link downloaden.

Presentatie veiligheid Zandberg door Loek Oerlemans

Wijkplannen voor Zandberg-Oost en Sportpark

Na de zomervakantie gaan de inwoners en de verschillende partijen van de wijken samen de knelpunten t. a. v. de leefbaarheid in de wijken benoemen. Dan wordt er afgesproken welke zaken aangepakt gaan worden. Deze afspraken worden dan opgenomen in de Wijkplannen, die als doel hebben de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Parkeren en verkeersveiligheid zijn onderdelen van de Wijkplannen. De Gemeente stopt met het voorbereiden van een parkeeronderzoek. Wel zullen er eind september parkeertellingen in de wijken gehouden worden.

 

Spontane plantengroei in de wijk Zandberg

Al enige jaren is de werkgroep Stadsplanten Breda actief met onderzoek naar de spontane plantengroei in de stad. In de stad vind je vaak meer soorten planten per vierkante meter, dan in het buitengebied. Het is fascinerend om te zien, hoe elk stukje kale grond door de natuur bezet wordt. Elke wijk heeft wel een paar planten die elders niet voorkomen. Zandberg is een van de oudere wijken van Breda, met variabele bebouwing en bestrating. De Ginnekenweg is een oeroude verbindingsweg naar het zuiden en een van de oudste verharde wegen in de regio. De werkgroep organiseert een Stadsnatuur-wandeling op zondag 24 april. Vertrek om 14.00 uur vanaf hoek Zonstraat / Komeetstraat, 4818 NK Breda De wandeling duurt ongeveer 1,5 a 2 uur.

Voor de volledige tekst, zie: plantengroei in de wijk zandberg

Het einde van het stadsboerderijtje in de Zandberg

Veel van onze buurtgenoten zullen niet weten dat aan de Koninginnestraat een voormalig stadsboerderijtje verscholen staat. Tot het jaar 1900 was er nog weinig bebouwing in het gebied dat begrensd is  door de “weg van Breda naar het Ginneken”  (de huidige Ginnekenweg) en de Loopschans (de huidige Koninginnestraat) de Molengrachtsche straat (de huidige Generaal Mackzekstraat) en de waterloop De Molenlei (later gedempt) Dit gebied behoorde toen tot het grondgebied van de gemeente Teteringen De gemeentegrens Breda- Teteringen bevond zich in de lengterichting van de Koninginnestraat.

De uit Breda afkomstige boer Petrus de Grauw gaf in 1900 opdracht voor de bouw van een stadsboerderijtje aan de Koninginnestaat nr. 102

Voor het volledige artikel geschreven door Hans Lokerse: Tekst-Stadsboerderijtje-Koninginnestraat-102-te-Breda-concept-dd.-3-2-…-1.

Voor de bouwtekening uit 1900 van het stadsboerderijtje: Bouwtekening jaar 1900 – Boerderijtje, Koninginnestraat 102 te Teteringen – Breda  Bron: Stadsarchief Breda

Voor de luchtfoto van het stadsboerderijtje: Luchtfoto v.m. Stadsboerderijtje Koninginnestraat 102 te Breda  Bron: Stadsarchief Breda

19911006 [150912] - Foto schilderij Stadsboerderijtje Koninginnestraat 102 te Teteringen - Breda (1)

NextDoor: nieuwe website voor buurtcommunicatie

Het Amerikaanse NextDoor, een sociaal netwerk voor buurten en buurtbewoners, heeft onlangs haar dienst uitgebreid naar Nederland. Door middel van deze website is het voor deelnemers mogelijk om berichten te delen, evenementen te delen en in contact te komen met de mensen in de buurt. Ook voor de Zandberg (oost en west samen) is een omgeving aanwezig op NextDoor.nl. Op dit moment is het nog leeg, maar wellicht dat dat in de toekomst verandert.

De aanmelding bij NextDoor wordt bevestigd door middel van een per post toegestuurde code, waarmee de site controleert dat alleen mensen die daadwerkelijk in de buurt wonen toegang krijgen tot buurtgegevens.

Aanmelden kan op NextDoor.nl