Werkgroep Zandberg-oost Aardgasvrij

Aan de oproep in het septembernummer van de wijkkrant om zich aan te melden als deelnemer van de werkgroep “Zandberg Aardgasvrij” werd door een 10-tal wijkbewoners gehoor gegeven. De werkgroep wil niet afwachten tot het moment dat de gemeente zelf plannen gaat ontwikkelen, maar wil het heft in eigen hand nemen. De werkgroep wil:
– Nagaan welke gegevens beschikbaar zijn over de actuele
situatie m.b.t. het energiegebruik in de wijk en de
energiebronnen die daarvoor worden gebruikt.
– Informatie met elkaar delen en zich een beeld vormen van
de feitelijke mogelijkheden.
– Gebruik maken van externe deskundigen en nagaan of in
deze specifieke wijk individuele of collectieve oplossingen
de voorkeur hebben.
– Gebruik maken van de ervaringen die zijn opgedaan in
verband met andere initiatieven, zoals in Prinsenbeek en
Terheijden.

Kortom veel werk aan de winkel in de komende periode.
Voorlopig ziet het programma er als volgt uit:

2020
23 december: wat kunnen we leren van de uitgewerkte plannen voor de wijk Prinsenbeek?
M.m.v. plannenmaker/energieadviseur Derk Hueting
2021
12 januari: Overzicht van alle relevante informatie over de wijk Zandberg aan de hand van een door de gemeente Breda gemaakt “dashboard”.
Uitleg door Myranda Beljaars, projectcoördinatorgemeente Breda.

3 februari:  Mogelijkheden en onmogelijkheden van een Warmtenet.
23 februari: Thema nog vaststellen.
24 maart: Thema nog vaststellen.

De werkgroep vergadert regelmatig (fysiek, corona bestendig) in gemeenschapshuis De Zandberg. Aanvang 20.00 uur.
Heeft u belangstelling om mee te denken, dan kunt u zich aanmelden door een emailberichtje te sturen naar de coördinator van de werkgroep: louis@magilse.nl
Voor de volledige tekst van dit document klik op: Tekst website Werkgroep Zandberg aardgasvrij

Agenda wijkraadoverleg 14 oktober 2020

 1. Opening en vaststellen agenda (19.30 uur)
 2. Wijkraad (functie/rol van)
 3. Discussie met Weth. M. Haagh (20.00 uur)
 4. Afscheid Hr. Verhallen en introductie Hr. van de Corput (21.00 uur)
 5. Werkgroep “125 jaar Wilhelminapark”
 6. Werkgroep”Wilhelminapark-noord/Vijverstraat”
 7. Werkgroep “Herinrichting Gen. Maczekstraat”
 8. Betaald parkeren
 9. Ingekomen stukken
 10. Politie zaken
 11. Verslag wijkraadoverleg 24 juni 2019
 12. Rondje commissies
 13. Rondvraag
 14. Afsluiting

Volgende vergadering woensdag 25 november 2020

Rondleiding in het Wilhelminapark

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat het Wilhelminapark haar naam kreeg. Ter ere van dit jubileum geven de stadsgidsen van Gilde de Baronie een serie rondleidingen door dit stadspark, de omliggende wijk Zandberg en de Baronielaan.

Het Wilhelminapark is ontstaan toen er, voor de woningbouw, grond werd afgegraven om het gebied te kunnen ophogen. Hierdoor ontstonden de vijvers. Daaromheen ontwierp landschapsarchitect L.A. Springer het park in de toen geliefde Engelse landschapsstijl. De slingerende paden, vijvers en fraaie doorkijkjes geven de wandelaar een romantische beleving. Loop mee met de stadsgids en hoor over de geschiedenis van dit boeiende stukje Breda, dat destijds op een grensgebied lag: de grens tussen Breda en de gemeente Teteringen. Bouwen in dit gebied leidde tot veel conflicten, waarover de gids u mooie verhalen kan vertellen.

Rondleiding op woensdag 23 sept om 19.00 uur. Verder op zondag 4, 11 en 18 oktober om 14.30 uur. Deelname kost € 5.00 p.p. en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.

I.v.m. corona is het noodzakelijk om te reserveren. De startplaats wordt in de bevestigingsmail aan u bekendgemaakt. Reserveren kan door te bellen naar Gerry Tijmensen: 06-4202208 Of stuur een e-mail naar: stadsgidsen@gildebaronie.nl

Platform Wilhelminapark

Samenvatting van de verslagen van het platform Wilhelminapark.

Aanleiding tot het vormen van een platform is het feit dat het Wilhelminapark volgend jaar, in 2020, 125 jaar bestaat. Het platform is een gezamenlijk initiatief van de wijkraden Sportpark en Zandberg-Oost. Het park is ontworpen door de landschapsarchitect L.A. Springer en heeft een beschermde status. De ambitie van het platform is om te zorgen dat er dan een uitgewerkt plan is hoe het park opgeknapt kan gaan worden en dat er dan (2020) ook met de uitvoering al een begin is gemaakt. Tijdens de bewonersavond, gehouden op 20 maart 2019, zijn de volgende punten met nadruk door de bewoners naar voren gebracht:

Algemeen:

• De splitsing van het park in twee delen (door de Gen. Maczekstraat) wordt als zeer storend ervaren.

• Er is een tekort aan vlakke delen met gras (zonder hondenpoep) om te recreëren.

• De watertoren meer bij het park te betrekken.

Gemeentelijke projectgroep:

Vanuit de gemeente is er een projectgroep opgericht, die samengesteld is uit deskundigen op het gebied van bodem, ontwerp, landschapsarchitectuur en groenvoorziening. De projectgroep wil samen met het platform werken aan de plannen om de komende jaren het park op te knappen. Daartoe dient eerst een programma van eisen (PvE) opgesteld te worden, vervolgens een schets en uiteindelijk moet e.a. resulteren in een Uitvoeringskader Wilhelminapark. Deze projectgroep zal zich niet direct bezig houden met het organiseren van de festiviteiten in het kader van 125 jaar Wilhelminapark. Dat is aan het platform en de twee wijkraden.

Historie en herdenking bevrijding:

Er is vanuit het platform contact geweest met de gemeente over het voorstel om de viering van de bevrijding (op 29 oktober 75 jaar geleden) en de dodenherdenking op 4 mei naar het (nationaal) monument met de twee adelaars in het Wilhelminapark te halen. Er zal door de gemeente gepoogd worden om vlaggenmasten te plaatsen bij het monument met de adelaars vóór 29 oktober 2019. Het verplaatsen van de dodenherdenking van het Valkenbergpark terug naar het monument in het Wilhelminapark is een besluit dat door de politiek genomen dient te worden.

Programma van eisen (PvE):

Doel van de vergadering op woensdag 4 september is een programma van eisen vast te stellen. Het PvE is een visie voor lange termijn. In het PvE moet ook opgenomen worden dat naast de investeringen nu, ook in de toekomst voldoende geld beschikbaar moet zijn om het park te onderhouden ter voorkoming van een te groot achterstallig onderhoud zoals nu het geval is. Viering 125 jaar Wihelminapark: I.v.m. de hoeveelheid werk dat nog verzet moet worden en de financiering ook nog geregeld moet worden is het raadzaam om de feestelijke activiteiten te concentreren in de tweede helft van 2020 (september/oktober).

Oranjeplein

Het Oranjeplein vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen de wijken Ginneken, Zandberg-Oost en Zandberg-West. Het drukke plein heeft niet de uitstraling die daarbij past, en heeft verkeerskundig een onduidelijke structuur. Dit is in feite al sinds de aanleg van de zuidelijke rondweg in 1965. Een doordachte nieuwe inrichting zou daar verandering in kunnen brengen. Al tientallen jaren wordt door bewoners actie gevraagd om dit verbindend element verkeersveiliger te maken en fraaier in te richten. De werkgroep Oranjeplein, met vertegenwoordigers  van de drie wijken, heeft na veelvuldig overleg met ambtenaren van de gemeente een plan ontwikkeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

– Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het plein als geheel, waaronder vallen inrichting, groen, verlichting en kunst.

– Beter oplossen van de verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers, met extra aandacht voor de verkeersveiligheid.

– In de gebiedsinrichting meer duidelijk maken dat het plein en haar deels verdwenen gevelwand een historisch belangrijk element zijn in de verbinding tussen Breda en Ginneken.

-Het gebied zodanig inrichten dat het aantrekkelijk wordt gemaakt als ontmoetingslocatie zonder een verblijfsruimte te zijn.

-Vanzelfsprekend is in de plannen rekening gehouden met duurzaamheid door gebruik te maken van nieuwe technologie en energie-innovatie.

Op dinsdag 6 november worden de bewoners van de drie wijken Ginneken, Zandberg-Oost en Zandberg-West uitgenodigd in zaal Vianden, Viandenlaan 5, Ginneken (Breda) om een presentatie van ons voorstel voor een ander, beter Oranjeplein bij te wonen. De avond begint om 20.00 uur. Aanwezigen kunnen hun reactie op de plannen geven zodat bij de verdere ontwikkeling van de plannen daar rekening mee gehouden kan worden.

Contactpersonen van de werkgroep Oranjeplein:

Ginneken: Michiel Crince: m.crince@planet.nl

Zandberg: Erna van Olphen: van.olphen@casema.nl

Vereniging (voormalige) zuidelijke rondweg Breda

Wij als bewoners hebben genoeg van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxine en toenemend verkeer in een dichtbevolkte wijk waar veel gezinnen met kinderen wonen. Daarom is besloten de handen ineen te slaan en constructief te zoeken naar structurele en duurzame oplossingen. Om dit te bereiken is de vereniging (voormalige) zuidelijke rondweg opgericht. Strijdbaar, maar voor nu gericht op een constructieve samenwerking. Breda verdient immers een echte oplossing! Voor meer informatie of het aanmelden om lid te worden: www.vvzrbreda.nl

Lawrence van Woensel

Vergaderschema 2021

woensdag 13 januari 2021                  20.00 uur          vergadering

woensdag 24 februari 2021                20.00 uur          vergadering

woensdag 7 april 2021                         20.00 uur          vergadering

woensdag 19 mei 2021                         20.00 uur          vergadering

woensdag 30 juni 2021                        20.00 uur          vergadering

woensdag 8 september 2021              20.00 uur         vergadering

woensdag 20 oktober 2021                 20.00 uur         vergadering

woensdag 1 december 2021             20.00 uur        vergadering

zondag 2 januari 2022                         Nieuwjaarsreceptie

woensdag 12 januari 2022                  20.00 uur         vergadering

Het einde van het stadsboerderijtje in de Zandberg

Veel van onze buurtgenoten zullen niet weten dat aan de Koninginnestraat een voormalig stadsboerderijtje verscholen staat. Tot het jaar 1900 was er nog weinig bebouwing in het gebied dat begrensd is  door de “weg van Breda naar het Ginneken”  (de huidige Ginnekenweg) en de Loopschans (de huidige Koninginnestraat) de Molengrachtsche straat (de huidige Generaal Mackzekstraat) en de waterloop De Molenlei (later gedempt) Dit gebied behoorde toen tot het grondgebied van de gemeente Teteringen De gemeentegrens Breda- Teteringen bevond zich in de lengterichting van de Koninginnestraat.

De uit Breda afkomstige boer Petrus de Grauw gaf in 1900 opdracht voor de bouw van een stadsboerderijtje aan de Koninginnestaat nr. 102

Voor het volledige artikel geschreven door Hans Lokerse: Tekst-Stadsboerderijtje-Koninginnestraat-102-te-Breda-concept-dd.-3-2-…-1.

Voor de bouwtekening uit 1900 van het stadsboerderijtje: Bouwtekening jaar 1900 – Boerderijtje, Koninginnestraat 102 te Teteringen – Breda  Bron: Stadsarchief Breda

Voor de luchtfoto van het stadsboerderijtje: Luchtfoto v.m. Stadsboerderijtje Koninginnestraat 102 te Breda  Bron: Stadsarchief Breda

19911006 [150912] - Foto schilderij Stadsboerderijtje Koninginnestraat 102 te Teteringen - Breda (1)

NextDoor: nieuwe website voor buurtcommunicatie

Het Amerikaanse NextDoor, een sociaal netwerk voor buurten en buurtbewoners, heeft onlangs haar dienst uitgebreid naar Nederland. Door middel van deze website is het voor deelnemers mogelijk om berichten te delen, evenementen te delen en in contact te komen met de mensen in de buurt. Ook voor de Zandberg (oost en west samen) is een omgeving aanwezig op NextDoor.nl. Op dit moment is het nog leeg, maar wellicht dat dat in de toekomst verandert.

De aanmelding bij NextDoor wordt bevestigd door middel van een per post toegestuurde code, waarmee de site controleert dat alleen mensen die daadwerkelijk in de buurt wonen toegang krijgen tot buurtgegevens.

Aanmelden kan op NextDoor.nl

112-daar vang je boeven mee!

Met deze slogan wil de politie aangeven dat bewoners niet hoeven te wachten met melden totdat er mensenlevens in gevaar zijn. Zij kunnen ook 112 bellen bij situaties die zij niet vertrouwen. Bijvoorbeeld: er zit een groepje mensen in een stilstaande auto die zich op een opvallende manier gedragen. Als een bewoner dit ziet en niet vertrouwt, kan 112 worden gebeld.

Voor de volledige tekst zie:  112 daar vang je boeven mee