Onthulling LONKA monument opnieuw uitgesteld tot 25 september!

In het maartnummer van de wijkkrant werd aangekondigd dat de presentatie van het Lonka-monument in de Pioenroosstraat zou plaatsvinden op vrijdagmorgen 3 april.

Dit n. a. v. het 100 jarig bestaan van het merk Lonka, waarvan de productie 100 jaar geleden op die plek begon.

Alle inwoners waren van harte uitgenodigd om dat feestje in de vorm van een ‘high coffee & tea’ te komen vieren. Dan zou ook het door de Zandbergse kunstenares Mariëtte van der Meer ontworpen monument worden onthuld.

Maar het Corona-virus gooit ook hier roet in het eten. Het onthullingsfeestje wordt in verband hiermee voor de 3e keer uitgesteld, nu tot vrijdag 25 september, 10.30 uur, in de Pioenstraat. Mocht ook deze nieuwe datum niet haalbaar zijn, dan zullen we daarover op deze website onmiddellijk berichten.

Agenda wijkraadoverleg 9 september 2020

1 Opening en vaststellen agenda

2. Wijkraad (functie – rol van)

3 Werkgroep “125 jaar Wilhelminapark”

4 Werkgroep “Wilhelminapark noord/ Vijverstraat”

5 Werkgroep ‘Herinrichting Gen. Maczekstraat”

6 Betaald parkeren

7 Ingekomen stukken

8 Politie zaken

9 Verslag wijkraadoverleg 24 juni 2020

10 Ouderen in de wijk

11 Rondje commissies

12 Rondvraag

13 Afsluiting

Volgende wijkraadoverleg 14 oktober 2020

Platform Wilhelminapark

Samenvatting van de verslagen van het platform Wilhelminapark.

Aanleiding tot het vormen van een platform is het feit dat het Wilhelminapark volgend jaar, in 2020, 125 jaar bestaat. Het platform is een gezamenlijk initiatief van de wijkraden Sportpark en Zandberg-Oost. Het park is ontworpen door de landschapsarchitect L.A. Springer en heeft een beschermde status. De ambitie van het platform is om te zorgen dat er dan een uitgewerkt plan is hoe het park opgeknapt kan gaan worden en dat er dan (2020) ook met de uitvoering al een begin is gemaakt. Tijdens de bewonersavond, gehouden op 20 maart 2019, zijn de volgende punten met nadruk door de bewoners naar voren gebracht:

Algemeen:

• De splitsing van het park in twee delen (door de Gen. Maczekstraat) wordt als zeer storend ervaren.

• Er is een tekort aan vlakke delen met gras (zonder hondenpoep) om te recreëren.

• De watertoren meer bij het park te betrekken.

Gemeentelijke projectgroep:

Vanuit de gemeente is er een projectgroep opgericht, die samengesteld is uit deskundigen op het gebied van bodem, ontwerp, landschapsarchitectuur en groenvoorziening. De projectgroep wil samen met het platform werken aan de plannen om de komende jaren het park op te knappen. Daartoe dient eerst een programma van eisen (PvE) opgesteld te worden, vervolgens een schets en uiteindelijk moet e.a. resulteren in een Uitvoeringskader Wilhelminapark. Deze projectgroep zal zich niet direct bezig houden met het organiseren van de festiviteiten in het kader van 125 jaar Wilhelminapark. Dat is aan het platform en de twee wijkraden.

Historie en herdenking bevrijding:

Er is vanuit het platform contact geweest met de gemeente over het voorstel om de viering van de bevrijding (op 29 oktober 75 jaar geleden) en de dodenherdenking op 4 mei naar het (nationaal) monument met de twee adelaars in het Wilhelminapark te halen. Er zal door de gemeente gepoogd worden om vlaggenmasten te plaatsen bij het monument met de adelaars vóór 29 oktober 2019. Het verplaatsen van de dodenherdenking van het Valkenbergpark terug naar het monument in het Wilhelminapark is een besluit dat door de politiek genomen dient te worden.

Programma van eisen (PvE):

Doel van de vergadering op woensdag 4 september is een programma van eisen vast te stellen. Het PvE is een visie voor lange termijn. In het PvE moet ook opgenomen worden dat naast de investeringen nu, ook in de toekomst voldoende geld beschikbaar moet zijn om het park te onderhouden ter voorkoming van een te groot achterstallig onderhoud zoals nu het geval is. Viering 125 jaar Wihelminapark: I.v.m. de hoeveelheid werk dat nog verzet moet worden en de financiering ook nog geregeld moet worden is het raadzaam om de feestelijke activiteiten te concentreren in de tweede helft van 2020 (september/oktober).

Oranjeplein

Het Oranjeplein vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen de wijken Ginneken, Zandberg-Oost en Zandberg-West. Het drukke plein heeft niet de uitstraling die daarbij past, en heeft verkeerskundig een onduidelijke structuur. Dit is in feite al sinds de aanleg van de zuidelijke rondweg in 1965. Een doordachte nieuwe inrichting zou daar verandering in kunnen brengen. Al tientallen jaren wordt door bewoners actie gevraagd om dit verbindend element verkeersveiliger te maken en fraaier in te richten. De werkgroep Oranjeplein, met vertegenwoordigers  van de drie wijken, heeft na veelvuldig overleg met ambtenaren van de gemeente een plan ontwikkeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

– Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het plein als geheel, waaronder vallen inrichting, groen, verlichting en kunst.

– Beter oplossen van de verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers, met extra aandacht voor de verkeersveiligheid.

– In de gebiedsinrichting meer duidelijk maken dat het plein en haar deels verdwenen gevelwand een historisch belangrijk element zijn in de verbinding tussen Breda en Ginneken.

-Het gebied zodanig inrichten dat het aantrekkelijk wordt gemaakt als ontmoetingslocatie zonder een verblijfsruimte te zijn.

-Vanzelfsprekend is in de plannen rekening gehouden met duurzaamheid door gebruik te maken van nieuwe technologie en energie-innovatie.

Op dinsdag 6 november worden de bewoners van de drie wijken Ginneken, Zandberg-Oost en Zandberg-West uitgenodigd in zaal Vianden, Viandenlaan 5, Ginneken (Breda) om een presentatie van ons voorstel voor een ander, beter Oranjeplein bij te wonen. De avond begint om 20.00 uur. Aanwezigen kunnen hun reactie op de plannen geven zodat bij de verdere ontwikkeling van de plannen daar rekening mee gehouden kan worden.

Contactpersonen van de werkgroep Oranjeplein:

Ginneken: Michiel Crince: m.crince@planet.nl

Zandberg: Erna van Olphen: van.olphen@casema.nl

Betaald parkeren in Zandberg-Oost

De wijkraad Zandberg-Oost is onaangenaam verrast door het besluit van het college van B&W om bekent te maken betaald parkeren te willen invoeren o.a. in Zandberg-Oost. De keuze voor betaald parkeren, die zeer tegengestelde reacties oproept in de wijk, is gemaakt voordat het proces met de werkgroep “Verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid in Zandberg-Oost” is afgerond. Dit ondanks toezeggingen van Dhr. Adank, de vorige wethouder, om met de bewoners naar een oplossing te zoeken. De wijkraad heeft Mevr. Bos, als opvolger van Dhr. Adank, uitgenodigd om de stand van zaken te bespreken. Dit gebeurt op woensdag 29 augustus om 20.00 uur in het gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan no. 54 bis

Hierbij roepen we de wijkbewoners op om deze wijkraadsvergadering bij te wonen.

I.v.m. de grootte van de vergaderruimte vragen wij je aan te melden via e-mail: lemiverburg@kpnmail.nl

 

 

Vereniging (voormalige) zuidelijke rondweg Breda

Wij als bewoners hebben genoeg van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxine en toenemend verkeer in een dichtbevolkte wijk waar veel gezinnen met kinderen wonen. Daarom is besloten de handen ineen te slaan en constructief te zoeken naar structurele en duurzame oplossingen. Om dit te bereiken is de vereniging (voormalige) zuidelijke rondweg opgericht. Strijdbaar, maar voor nu gericht op een constructieve samenwerking. Breda verdient immers een echte oplossing! Voor meer informatie of het aanmelden om lid te worden: www.vvzrbreda.nl

Lawrence van Woensel

Vergaderschema 2020

zondag 5 januari 2020                        Nieuwjaarsreceptie

woensdag 15 januari 2020                  20.00 uur          vergadering

woensdag 19 februari 2020                20.00 uur          vergadering

woensdag 8 april 2020                         20.00 uur          vergadering

woensdag 13 mei 2020                         20.00 uur          vergadering

woensdag 24 juni 2020                        20.00 uur          vergadering

woensdag 2 september 2020              20.00 uur         vergadering

woensdag 14 oktober 2020                 20.00 uur         vergadering

woensdag 25 november 2020             20.00 uur        vergadering

zondag 3 januari 2021                         Nieuwjaarsreceptie

woensdag 15 januari 2021                  20.00 uur         vergadering

Het einde van het stadsboerderijtje in de Zandberg

Veel van onze buurtgenoten zullen niet weten dat aan de Koninginnestraat een voormalig stadsboerderijtje verscholen staat. Tot het jaar 1900 was er nog weinig bebouwing in het gebied dat begrensd is  door de “weg van Breda naar het Ginneken”  (de huidige Ginnekenweg) en de Loopschans (de huidige Koninginnestraat) de Molengrachtsche straat (de huidige Generaal Mackzekstraat) en de waterloop De Molenlei (later gedempt) Dit gebied behoorde toen tot het grondgebied van de gemeente Teteringen De gemeentegrens Breda- Teteringen bevond zich in de lengterichting van de Koninginnestraat.

De uit Breda afkomstige boer Petrus de Grauw gaf in 1900 opdracht voor de bouw van een stadsboerderijtje aan de Koninginnestaat nr. 102

Voor het volledige artikel geschreven door Hans Lokerse: Tekst-Stadsboerderijtje-Koninginnestraat-102-te-Breda-concept-dd.-3-2-…-1.

Voor de bouwtekening uit 1900 van het stadsboerderijtje: Bouwtekening jaar 1900 – Boerderijtje, Koninginnestraat 102 te Teteringen – Breda  Bron: Stadsarchief Breda

Voor de luchtfoto van het stadsboerderijtje: Luchtfoto v.m. Stadsboerderijtje Koninginnestraat 102 te Breda  Bron: Stadsarchief Breda

19911006 [150912] - Foto schilderij Stadsboerderijtje Koninginnestraat 102 te Teteringen - Breda (1)

NextDoor: nieuwe website voor buurtcommunicatie

Het Amerikaanse NextDoor, een sociaal netwerk voor buurten en buurtbewoners, heeft onlangs haar dienst uitgebreid naar Nederland. Door middel van deze website is het voor deelnemers mogelijk om berichten te delen, evenementen te delen en in contact te komen met de mensen in de buurt. Ook voor de Zandberg (oost en west samen) is een omgeving aanwezig op NextDoor.nl. Op dit moment is het nog leeg, maar wellicht dat dat in de toekomst verandert.

De aanmelding bij NextDoor wordt bevestigd door middel van een per post toegestuurde code, waarmee de site controleert dat alleen mensen die daadwerkelijk in de buurt wonen toegang krijgen tot buurtgegevens.

Aanmelden kan op NextDoor.nl

112-daar vang je boeven mee!

Met deze slogan wil de politie aangeven dat bewoners niet hoeven te wachten met melden totdat er mensenlevens in gevaar zijn. Zij kunnen ook 112 bellen bij situaties die zij niet vertrouwen. Bijvoorbeeld: er zit een groepje mensen in een stilstaande auto die zich op een opvallende manier gedragen. Als een bewoner dit ziet en niet vertrouwt, kan 112 worden gebeld.

Voor de volledige tekst zie:  112 daar vang je boeven mee